O firmě


Společnost EKOTAKT s.r.o. s více jak dvacetiletým působením vždy zaváděla novinky v oblasti DDD (deratizace, desinsekce, desinfekce) ve spolupráci s předními odborníky a nabízela řešení celosvětově uznávaných firem.

Kontaktní údaje

EKOTAKT s.r.o.
V Lískách 1779/3
142 00 Praha 4

IČ 25693247
DIČ CZ25693247

Společnost EKOTAKT, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 61746
Výpis z OR stáhnout výpis

Jednatel Ladislav Zvánovec
GSM +420 603 448 177
E-mail zvanovec@ekotakt.cz
Web www.ekotakt.cz

Objednávky a fakturace Jitka Zvánovcová
GSM +420 722 945 481
E-mail zvanovcova@ekotakt.cz

Kancelář
Telefon +420 725 519 229

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

ČOI - Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20 Zákona č. 364/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli /klientu/ tato INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ.

1/ Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovatelného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE - www.coi.cz.

Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

2/ V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odst. 1/ v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Deratizace


Soubor činností směřujících k ochraně zdraví fyzických osob a chovaných zvířat, životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve výrobních a nevýrobních prostorách, stavbách a jejich bezprostředním okolí.

Povinnost provádět preventivní deratizační zásahy (ochrannou deratizaci) vyplývá z požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14. 7. 2000 „O ochraně veřejného zdraví“.

Deratizační služby provádíme dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v Praze.

Postup

 • celková prohlídka objektu určeného k deratizaci za přítomnosti kompetentního zástupce objednatele,

 • zjištění faktorů ovlivňujících výskyt hlodavců, stavebně technické závady (neudržované venkovní plochy, špatně doléhající vrata a vstupy do kanalizačních šachet apod.),

 • určení druhu hlodavce, stupeň zamoření (pravděpodobné množství),

 • vybrání vhodného deratizačního přípravku,

 • instalace označených deratizačních staniček (je-li to nutné nebo to situace vyžaduje,

 • výstražné označení prostor určených k deratizaci,

 • plán rozmístění deratizačních staniček (je-li vyžadován objednatelem),

 • dohoda s objednatelem o pravidelných kontrolách (smluvní ujednání) a četnosti deratizačních zásahů (měsíčně, čtvrtletně, pololetně),

 • vystavení zápisu o provedení deratizace a předání jej objednateli k archivaci.

Desinsekce


Dezinsekce je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců, především jde o synantropní druhy žijící v blízkosti člověka. Jsou to např. švábi, rusi, mravenci, zavíječi, mouchy, ale i vosy a sršně. Samotná dezinsekce se provádí různými technologiemi, postřikem, aerosolem (studený, teplý) poprachem…

Dezinsekce má význam hygienický, ale i zdravotní. Hmyz přenáší mnohé nemoci a vyvolává různé alergie. Mimo jiné poškozuje či ničí potraviny, oblečení, nábytek.

Postup

 • podrobná prohlídka objektů určených k dezinsekci s odpovědným pracovníkem objednatele,

 • upozornění na stavebně technické závady,

 • nainstalování monitorovacích lepových pastí,

 • vyhodnocení monitoru a určení druhů škůdců, včetně stupně zamoření,

 • volba vhodného technologického postupu vedoucího k likvidaci škodlivého hmyzu,

 • použití odpovídajícího dezinsekčního přípravku,

 • doporučení dalšího vhodného termínu zásahu

 • vystavení zápisu o provedené dezinsekci (povinnost ze zákona).

Desinfekce


Dezinfekcí se rozumí soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů. Jedná se zejména o likvidaci choroboplodných zárodků a odstraňování plísní v potravinářských, zdravotnických zařízeních, půdních prostor po vyklízení holubího trusu, bytů po zemřelých.

Správně a odborně provedená dezinfekce má značný význam v boji proti vzniku a šíření přenosných nemocí.

Postup

 • průzkumné práce,

 • volba vhodného technologického postupu,

 • volba vhodného dezinfekčního prostředku,

 • v případě výskytu plísní je odebrán vzorek a proveden rozbor,

 • odstranění stavebně technické závady na objektu,

 • provedení mechanické očisty,

 • provedení závěrečných dezinfekčních prací,

 • určení dalšího zásahu

 • vystavení zápisu o provedené dezinfekci.

Odchyt holubů


Výskyt holubů (holub skalní) na půdách a jejich pravidelné bydlení (hřadování) na plášti a uvnitř budov je zdrojem značných škod a hlavně značných zdravotních rizik.

ODCHYT HOLUBŮ

 • největší počet profesionálních odchytových zařízení v ČR

 • klece kontrolována orgány SVS ČR

ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ PROTI NASEDÁNÍ HOLUBŮ

 • síťováním

 • hrotovými systémy

 • pružinovými systémy

ODSTŘEL HOLUBŮ

 • v průmyslových objektech, nákupních centrech, výrobních závodech i skladových prostorách

Více informací naleznete na stránkách www.holubi-odchyt.cz

Vikan


Ucelená řada výrobků určených pro specifické čištění

Katalog produktů

Katalog produktů