O firmě


Společnost EKOTAKT s.r.o. s více jak dvacetiletým působením vždy zaváděla novinky v oblasti DDD (deratizace, desinsekce, desinfekce) ve spolupráci s předními odborníky a nabízela řešení celosvětově uznávaných firem.

Kontaktní údaje

EKOTAKT s.r.o.
V Lískách 1779/3
142 00 Praha 4

IČ 25693247
DIČ CZ25693247

Společnost EKOTAKT, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 61746
Výpis z OR stáhnout výpis

Jednatel Ladislav Zvánovec
GSM +420 603 448 177
E-mail zvanovec@ekotakt.cz
Web www.ekotakt.cz

Objednávky a fakturace Jitka Zvánovcová
GSM +420 722 945 481
E-mail zvanovcova@ekotakt.cz

Kancelář
Telefon +420 725 519 229

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Deratizace


Soubor činností směřujících k ochraně zdraví fyzických osob a chovaných zvířat, životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve výrobních a nevýrobních prostorách, stavbách a jejich bezprostředním okolí.

Povinnost provádět preventivní deratizační zásahy (ochrannou deratizaci) vyplývá z požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14. 7. 2000 „O ochraně veřejného zdraví“.

Deratizační služby provádíme dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v Praze.

Postup

 • celková prohlídka objektu určeného k deratizaci za přítomnosti kompetentního zástupce objednatele,

 • zjištění faktorů ovlivňujících výskyt hlodavců, stavebně technické závady (neudržované venkovní plochy, špatně doléhající vrata a vstupy do kanalizačních šachet apod.),

 • určení druhu hlodavce, stupeň zamoření (pravděpodobné množství),

 • vybrání vhodného deratizačního přípravku,

 • instalace označených deratizačních staniček (je-li to nutné nebo to situace vyžaduje,

 • výstražné označení prostor určených k deratizaci,

 • plán rozmístění deratizačních staniček (je-li vyžadován objednatelem),

 • dohoda s objednatelem o pravidelných kontrolách (smluvní ujednání) a četnosti deratizačních zásahů (měsíčně, čtvrtletně, pololetně),

 • vystavení zápisu o provedení deratizace a předání jej objednateli k archivaci.

Desinsekce


Dezinsekce je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců, především jde o synantropní druhy žijící v blízkosti člověka. Jsou to např. švábi, rusi, mravenci, zavíječi, mouchy, ale i vosy a sršně. Samotná dezinsekce se provádí různými technologiemi, postřikem, aerosolem (studený, teplý) poprachem…

Dezinsekce má význam hygienický, ale i zdravotní. Hmyz přenáší mnohé nemoci a vyvolává různé alergie. Mimo jiné poškozuje či ničí potraviny, oblečení, nábytek.

Postup

 • podrobná prohlídka objektů určených k dezinsekci s odpovědným pracovníkem objednatele,

 • upozornění na stavebně technické závady,

 • nainstalování monitorovacích lepových pastí,

 • vyhodnocení monitoru a určení druhů škůdců, včetně stupně zamoření,

 • volba vhodného technologického postupu vedoucího k likvidaci škodlivého hmyzu,

 • použití odpovídajícího dezinsekčního přípravku,

 • doporučení dalšího vhodného termínu zásahu

 • vystavení zápisu o provedené dezinsekci (povinnost ze zákona).

Desinfekce


Dezinfekcí se rozumí soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů. Jedná se zejména o likvidaci choroboplodných zárodků a odstraňování plísní v potravinářských, zdravotnických zařízeních, půdních prostor po vyklízení holubího trusu, bytů po zemřelých.

Správně a odborně provedená dezinfekce má značný význam v boji proti vzniku a šíření přenosných nemocí.

Postup

 • průzkumné práce,

 • volba vhodného technologického postupu,

 • volba vhodného dezinfekčního prostředku,

 • v případě výskytu plísní je odebrán vzorek a proveden rozbor,

 • odstranění stavebně technické závady na objektu,

 • provedení mechanické očisty,

 • provedení závěrečných dezinfekčních prací,

 • určení dalšího zásahu

 • vystavení zápisu o provedené dezinfekci.

Odchyt holubů


Výskyt holubů (holub skalní) na půdách a jejich pravidelné bydlení (hřadování) na plášti a uvnitř budov je zdrojem značných škod a hlavně značných zdravotních rizik.

ODCHYT HOLUBŮ

 • největší počet profesionálních odchytových zařízení v ČR

 • klece kontrolována orgány SVS ČR

ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ PROTI NASEDÁNÍ HOLUBŮ

 • síťováním

 • hrotovými systémy

 • pružinovými systémy

ODSTŘEL HOLUBŮ

 • v průmyslových objektech, nákupních centrech, výrobních závodech i skladových prostorách

Více informací naleznete na stránkách www.holubi-odchyt.cz

Vikan


Ucelená řada výrobků určených pro specifické čištění

Katalog produktů

Katalog produktů