logo

| Deratizace | | Holubi | | Dezinfekce | | Dezinsekce | | HACCP | | Akce |
| HOME | | O nás | | Reference | | Kontakt |

Naše služby spojené s holubí problematikou

 • vypracování zadávacích podmínek pro snižování početních stavů holubů pro výběrová řízení městských úřadů,
 • vypracování fotodokumentace s expertizním posudkem s doporučením optimálního řešení (nutné při zdůvodňování samotného regulačního zásahu před orgány státní správy),
 • monitorování výskytu městských holubů,
 • vytipování půd a objektů, na které holuby nasedají,


 • odchyt holubů
  K odchytu holubů používáme pouze profesionální odchytová zařízení schválená Státní veterinární správou, respektive Městskou veterinární správou. Zařízení nejsou v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Odchyt holubů provádíme do dostatečně prostorných odchytových klecí dle metodického doporučení.
  Toto doporučení zajišťuje i ochranu holubů před nedovolenými zákroky, které mohou způsobit jejich týrání a je ve shodě se současným zněním souvisejících zákonů a jejich prováděcích předpisů.


 • odstřel holubů
  Problém výskytu jednotlivých holubů v obchodech, nákupních centrech, výrobních a skladových prostorách… (i v nočních hodinách) řešíme odstřelem. Dále provádíme odstřel holubů v uzavřených podstřešních a jiných prostorech. K odstřelu používáme přiměřenou střelnou zbraň, u které výrobce zaručuje minimální úsťovou rychlost střely dle metodického doporučení, která způsobí okamžitou smrt zvířete.


 • zabezpečování objektů
  Provádíme komplexní zabezpečování obytných, průmyslových objektů a kulturních památek proti nasedání, nalétávání a zahnízďování holubů pomocí ochranných síťových a hrotových systémů. Nevyzkoušené amatérské napodobeniny a náhražky těchto zařízení mohou být příčinou nejen škod na budovách, ale mohou způsobit i týrání zvířat.


 • úklidové práce
  Úklidové práce – provádíme v kombinaci s asanačními pracemi (dezinsekce, dezinfekce). Protože holubi mohou v podstřešním a jiném chráněném prostoru hnízdit celoročně, je třeba při každém zabezpečování vletových otvorů a úklidu interiéru počítat s nutností odchytu a utrácení nelétajících mláďat. Proto není možné tyto práce svěřovat pouze úklidovým firmám.

Od roku 1998 jsme držiteli Koncesní listiny „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“.

Napadení objektů holuby se jeví z hlediska zdravotnického a hospodářského minimálně stejně významné jako napadení objektů potkany.

 • Ornitóza,
 • Ptačí tuberkulóza,
 • Klíšťová encefalitida,
 • Salmonely,
 • Klíšťák holubí

 • podrobná prohlídka objektů určených k dezinsekci s odpovědným pracovníkem objednatele,
 • upozornění na stavebně technické závady,
 • nainstalování monitorovacích lepových pastí,
 • vyhodnocení monitoru a určení druhů škůdců, včetně stupně zamoření,
 • volba vhodného technologického postupu vedoucího k likvidaci škodlivého hmyzu,
 • použití odpovídajícího dezinsekčního přípravku,
 • doporučení dalšího vhodného termínu zásahu
 • vystavení zápisu o provedené dezinsekci (povinnost ze zákona).

Pro provádění represivních opatření, tedy snížení počtu holubů ve městě, je třeba se obrátit na specializované firmy, jejichž pracovníci mají osvědčení o absolvování kurzu k udělení odborné způsobilosti pro odchyt toulavých, zdivočelých a vybraných synantropních zvířat ICVI Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Protože se však požadavky objednatelů stále hromadí, formují se laické samozvané skupiny osob, které se nechají na podobné práce najímat, platit hotově bez vystavení dokladů a po akcích se ihned rozptylují, čímž se ztrácí možnost jakýchkoliv kontrol a postihů.

Dlouhodobý výskyt holubů v podstřešních prostorách či jejich pravidelné hřadování na povrchu budov bývá zpravidla zdrojem nejen významných hospodářských škod, způsobených znečištěním fasád trusem, ale i různých zdravotních rizik pro osoby, které v těchto budovách bydlí nebo pracují.

V objektech, např. mlýnech, silech, různých výrobnách apod. dochází navíc ke kontaminaci surovin či hotových výrobků prachem z holubího trusu, peří a vajec, což jsou nejen významné alergeny, ale mohou být i zdrojem různých infekčních onemocnění.

Holubi ve městech jsou příslušníci druhu holuba skalního (Columba livia), žijícího v oblasti středomoří, který se přizpůsobil životu ve městech. Tento druh nepatří mezi ohrožené nebo vzácné druhy živočichů, které jsou zvláště chráněny podle § 48 a 50 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Holubi způsobují rovněž škody na budovách. Vyzobávají vápno z malty, spojující střešní krytinu a z omítek. Z narušené malty vyzobávají dále drobné kaménky, sloužící jako grit, což jsou drobné kaménky, které jim pomáhají ve svalnaté části žaludku potravu rozmělňovat. Narušují měkký stavební kámen (pískovec a opuka) - běžný materiál četných historických památek. Působí na něj jednak mechanicky (drápky a vyklováváním), ale především chemicky. Silně kyselá reakce deštěm rozmývaného trusu rychle rozrušuje příslušný materiál a umožňuje jeho další následnou destrukci zvětráváním apod. Dále narušují krovy, nátěry říms a další plochy a materiály, na kterých ulpí jejich trus.

Vlhkost, která se drží v mnohacentimetrových vrstvách trusu uvolňuje kyseliny, které po dlouhodobém působení mohou narušit trámové konstrukce až pod mez jejich potřebné pevnosti. Při průměrné roční produkci ( 2.5 kg na 1 holuba za 1 rok) vyprodukuje pražská populace ročně okolo 50 t trusu.

Zatím žádná ze známých a běžně použitelných metod není schopna tento druh z městského prostředí zcela eliminovat a proto vyhubení městských holubů v žádném případě nehrozí. Holubi dosahují maximálního věku 15 let, většinou se však dožívají 3 - 4 roky. Délka rozmnožovacího období v roce je ovlivněna potravou, světelnými podmínkami, množstvím srážek, kvalitou stanoviště pro stavbu hnízda a dalšími faktory. Průměrně dochází během roku ke dvěma hnízděním jednoho páru. Celková hnízdní úspěšnost např. pražských populací je 5l %. Téměř 90 % městských holubů odlétá denně po rozednění na vzdálenost 15 a více km, aby se na skládkách a okolních polích nasytilo.
713300. návštěvník
© 2009 EKOTAKT, s.r.o. & kmotr.net
Poslední aktualizace: 30.11.2013